o nás

Dary - budeme velice rádi, pokud se rozhodnete přispět na opravu pacovské synagogy:

Transparentní účet spolku: 2701205032/2010
IBAN: CZ72 2010 0000 0027 0120 5032
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Adresa: Náměstí Svobody 320, Pacov 395 01
E-mail: tikkun.pacov@seznam.cz.

O nás

Tikkun Pacov, z. s., je dobrovolný nevládní nepolitický neziskový spolek usilující o připomínku historie a záchranu kulturního dědictví Židů v Pacově a okolí. Tikkun znamená v hebrejštině náprava, jíž je v našem případě nejen rekonstrukce historické stavby, ale take obnova historické paměti a památky tragického osudu pacovských Židů.

Stanovy spolku jsou k nahlédnutí ve sbírce listin veřejného rejstříku.

Pacov je městečko na Vysočině, které má v současnosti kolem pěti tisíc obyvatel. V Pacově dnes nežijí žádní Židé. Když ale začnete zkoumat dějiny města důkladněji, narazíte na stopy komunity, která Pacov a jeho historii spoluutvářela po několik staletí. A přesto je dnes téměř zapomenutá. Na židovský hřbitov, o který se stará Židovská obec v Praze, skoro nikdo nechodí. A v ošuntělé budově skryté za halou stáčírny pramenité vody z nedalekého vrchu Stražiště by jen málokdo hledal bývalou synagogu.

Věci se však začínají měnit k lepšímu. Ve městě roste zájem o polozapomenutou historii a osud židovských spoluobčanů, z nichž drtivou většinu pohltila tragédie holokaustu, a také zájem obnovit jejich památku prostřednictvím obnovy hmotného dědictví, které po sobě v Pacově zanechali.

Bývalá synagoga, jedna z nejvýznamnějších židovských památek v Pacově, má tedy šanci na nový život.

Občanská inicativa za záchranu synagogy

V roce 2015 vznikla v Pacově občanská iniciativa, která se začala zajímat o možnost rekonstrukce této památky a vytvoření památníku/muzea židovské komunity v Pacově. Zájem veřejnosti vyústil v dubnu 2017 v založení spolku Tikkun Pacov, který se ujal rekonstrukce a péče o synagogu. Jednou z významných členek spolku je americká umělkyně Karen Koblitz, jejíž rodina pochází z Pacova. Její příběh si můžete přečíst zde.

Spolek zatím uspořádal několik akcí – přednášky a promítání na gymnáziu i pro širokou veřejnost, besedu s Fedorem Gálem o antisemitismu a holokaustu nebo návštěvu dcery posledního pacovského rabína Nelly Guttmannové.

Probíhá také pátrání (v archivech Židovské obce v Praze a nadace Shoah Foundation při University of Southern California v Los Angeles) a mezi pamětníky, které přineslo řadu pozoruhodných výsledků včetně nalezení dcery posledního pacovského rabína a její návštěvy Pacova v červnu 2017.

Tikkun Pacov také zahájil první kroky k získání finanční podpory pro rekonstrukci synagogy a její přeměnu na muzeum/vzdělávací centrum připomínající památku pacovských Židů a problematiku antisemitismu a holokaustu. Osud této památky je neodmyslitelně provázaný s připomínkou židovské komunity, která je významnou součástí historického dědictví a historické paměti Pacova i České republiky a Evropy obecně.

Dějiny

Historická fotografie synagogy (autor neznámý).

Pacovská synagoga se nachází v památkové zóně v centru města, konkrétně v proluce spojující ulici Jana Autengrubera s náměstím Svobody, kde stojí už téměř dvě staletí. Jde o dům se zkosenými nárožími, sedlovou střechou a dvěma štíty, západním a východním, jehož jižní průčelí dnes tvoří jednu stranu továrního dvora u budovy patřící firmě Crystalis. Postavena byla v klasicistním stylu nejpozději v roce 1823 vedle nebo na místě domu č. p. 177, který židovská obec koupila v roce 1809 od pacovského měšťana, zámečníka Matěje Volyňského. Plány synagogy nakreslil v roce 1811 místní stavitel Tomáš Polívka. Samostatná synagoga nahradila technicky nevyhovující starší modlitebnu na půdě domu Wolfa Mellera (zřejmě ve východní části dnešního domu č. p. 172). V domku stojícím západně od synagogy bydlel placený zaměstnanec židovské obce zvaný šámes, který pomáhal v synagoze, a později kantor, zatímco rabínský byt se dělil o dům č. p. 315 se židovskou školou. Po požáru v září 1864 zůstaly ze synagogy jen obvodové zdi a zbytek byl v následujících letech dostavěn v novorománském slohu s použitím cihlově-kamenného zdiva. Uvnitř bylo k dispozici sto sedadel pro muže a na galerii dalších šedesát míst pro ženy. Bohoslužby se v prostorách synagogy konaly až do podzimu 1941, kdy byly všechny synagogy v Protektorátu Čechy a Morava uzavřeny.

Po válce synagoga připadla židovské obci v Táboře, která ji v roce 1952 prodala národnímu podniku Středočeské lihovary a drožďárny Kolín. Od roku 1956 budova sloužila jako výrobní hala a sklad zemědělského družstva, přičemž ke skladovacím a podnikatelským účelům byla využívána i po roce 1989, kdy vystřídala několik soukromých majitelů. Archiv židovské obce, vybavení synagogy i liturgické předměty včetně devíti svitků tóry (základního textu hebrejské bible) byl však ještě za války odvezen do Židovského muzea v Praze na popud pražské židovské obce, jíž se pro záchranu náboženských artefaktů podařilo získat souhlas nacistických úřadů. Mezi uvedenými svitky byly i svitky pocházející z vlastnictví židovských obcí v Hořepníku a zřejmě i Lukavci, které byly na sklonku 19. století připojeny k Pacovu.

Pacovský svitek tóry, nyní vystavený ve Fair Lawn Jewish Center v New Jersey.

Komunistická vláda pak v únoru 1964 prodala pacovské svitky – spolu s více než 1500 dalšími svitky a povijany na tóru ze všech koutů Čech a Moravy – Westminsterské synagoze v Londýně, která pro úschovu a restaurování těchto cenných historických památek zřídila zvláštní fond. Svitky zachráněné z válečného Československa dnes patří ke klenotům muzejních sbírek a židovských obcí po celém světě.

Budova bývalé synagogy tak nakonec zůstala hlavním hmatatelným svědectvím několikasetletých dějin židovské menšiny v Pacově. Její zrestaurování a památkovou ochranu coby pozoruhodného příkladu novorománské maloměstské synagogy podpořilo i ministerstvo kultury ČR a od 8. 1. 2020 figuruje synagoga v seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 106451. Vzhledem k sílícímu zájmu o židovské památky mezi domácími i zahraničními návštěvníky Pacova je už jen na nás, aby byla opravena co nejdříve.