Pacovská synagoga: ohlédnutí za rokem 2019 a plány do roku 2020

Aktualizovaná verze článku původně otištěného v lednovém čísle měsíčníku Z mého kraje.

Budovu pacovské synagogy, nacházející se v centru města za stáčírnou vody Crystalis (dříve býval v těchto místech parčík), zakoupil spolek Tikkun Pacov (tikun znamená hebrejsky „náprava“) od soukromého majitele na samém konci r. 2018 za peníze soukromých dárců a s přispěním města Pacov. Spolek, který sdružuje pacovské i mimopacovské občany, vznikl ze dvou důvodů: jednak proto, aby byla tato významná 200 let stará budova nacházející se v městské památkové rezervaci zachráněna před devastací, a také proto, aby opravená synagoga mohla v budoucnu sloužit jako místo připomínky našich bývalých spoluobčanů, kteří zahynuli během holokaustu, a zároveň jako místo setkávání, vzdělávání a kulturní činnosti.

V březnu 2019 spolek zorganizoval archeologický průzkum půdy synagogy, kterého se zúčastnili i památkáři a pracovníci Židovského muzea v Praze. Tzv. geníza (v hebrejštině „úkryt, úložiště“), tj. místo prozatímního ukládání doslouživších posvátných rukopisů a předmětů, vydala několik památek, písemných i hmotných, např. torzo modlitební knihy, které bude letos zrestaurováno. V srpnu uspořádal spolek jednodenní setkání s mezinárodní účastí nazvané Nápady pro synagogu, kde se velmi živě diskutovalo o budoucím využití synagogy. O obou akcích informoval i tisk (MF Dnes, Pelhřimovský deník). V létě rovněž členové spolku za pomoci svých rodinných příslušníků probourali původní vchod do budovy, takže na Den židovských památek, který letos připadl na 11. srpen, mohla být budova synagogy zpřístupněna široké veřejnosti. A zájem byl skutečně nečekaný. Fotografie z akcí si můžete prohlédnout zde a zde.

Na podzim se několik členů a členek spolku vydalo (na vlastní náklady) na zkušenou do zahraničí. Cílem byla malebná vesnička Roth u neméně malebného univerzitního města Marburg poblíž Frankfurtu nad Mohanem. Tam se podařilo již před dvaceti lety odkoupit od soukromníka budovu bývalé synagogy, která do té doby sloužila jako sklad obilí, opravit ji (odkup i oprava byly financovány z veřejných prostředků) a provozovat jako vzdělávací a kulturní centrum. Společný zájem oba spolky okamžitě sblížil a zdá se, že byla navázána plodná spolupráce. Většina členů tamního spolku pracuje či pracovala ve školství, takže na vzdělávací složku je kladen velký důraz.

Fotografie z návštěvy synagogy v hesenské vísce Roth na západě Německa. Foto Marie Orlando

V minulém roce jsme také podali návrh na prohlášení budovy za kulturní památku. Ministerstvo kultury návrh schválilo a zařadilo bývalou pacovskou synagogu do seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 106451 s účinností od 8. 1. 2020. Spolek nyní může žádat o dotace na opravu např. od Kraje Vysočina (s podporou města Pacov).

V letošním roce bude tvořit hlavní náplň činnosti spolku stabilizace havarijního stavu budovy, který byl bohužel potvrzen stavebně-historickým průzkumem provedeným odbornou firmou z Brna (zpráva z průzkumu je k dispozici zde), dále vypracování architektonického projektu a získání stavebního povolení. Po nevhodných stavebních úpravách z 2. pol. 20. století, kdy budova sloužila většinou jako sklad, se bohužel žádný z majitelů nezajímal o stav krovu, střechy a stropu ani o vzlínající vlhkost, takže máme před sebou opravdu velké sousto. Spolek ovšem věří, že se k jeho snahám časem přidají i další pacovští či mimopacovští příznivci záchrany této významné památky. První vlaštovky již koneckonců přiletěly – dozvědět se o nich můžete z transparentního účtu dostupného zde. Rozpětí darů je od 200 Kč v rámci kampaně k dvousetletému výročí synagogy po nedávný výjimečný dar od pana Juliena Hradeckého, který má pacovské kořeny, přičemž spolek je vděčný za jakýkoli příspěvek. Tímto bychom také chtěli poděkovat paní Němcové z Minipivovaru Pacov, která nám vždy vychází ochotně vstříc a umožňuje nám přístup na půdu synagogy včetně přívodu elektřiny.

Během letošní turistické sezony bychom také chtěli v Pacově vystavit dílo Wernera Mallého Restlicht (Zbytek světla), poprvé představené na 5. švýcarském sochařském trienále v Bad Ragaz v roce 2012. Jde o putovní pamětní plastiku určenou k zakotvení ve veřejném prostoru, která připomíná osudy Židů za 2. světové války s pomocí světla a stínu. Kromě Pacova byla vystavená mimo jiné v Mnichově, Berlíně, Kolínu nad Rýnem a loni také v Mikulově.

Výsledky dotazníku předkládaného pacovským občanům během loňského Dne mikroregionu

ANONE
Víte, kde se nalézá budova pacovské synagogy? 112
V jakém je stavu?112
Kdo ji vlastní (vlastnil)?76
Slyšeli jste již o našem spolku Tikkun Pacov?85
Souhlasíte s námi, že by synagoga měla být opravena? 120
Přispěli byste na opravu i vy?111
Mělo by na opravu přispět město, kraj či stát?120

Poslední otázka se týkala budoucího využití synagogy, kde respondenti poskytli následující odpovědi: jako muzeum, pro kulturní účely, pro školy, jako komunitní centrum, pro výstavy, pro poučné a výchovné účely, jako dějiště festivalu židovské kultury, hledat inspiraci v Holešově a ve Čkyni, zpřístupnit budovu veřejnosti.